Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relaties tussen de klant (‘u’) en Spar Express Leisele (‘wij’). Door de afhaal service te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn: 
* Afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

* Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn. 

* U betaalt de prijs die geldt op de dag van reservatie. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Promoties en kortingen die tijdens uw reservatie worden getoond, zijn deze die op de door u gekozen afhaaldatum geldig zijn. U geniet enkel van de promoties, waardebonnen en kortingen die geldig zijn op de dag van afhaling.

* Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten.. De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden vermeld op het kasticket, of op de factuur. U verklaart zich akkoord met de gegevens vermeld op het kasticket of de factuur, wanneer u de producten meeneemt.

* De koop komt pas tot stand wanneer u de producten afhaalt. Na controle in het afhaalpunt kan u vrij beslissen of u de reservatie volledig aankoopt, gedeeltelijk of helemaal niet. 

Wij doen al het mogelijke om de door u gereserveerde producten tijdig te verzamelen afhankelijk van de beschikbare winkelstock. Indien de door u gereserveerde goederen niet in voorraad zijn, stellen wij bij de afhaling, in de mate van het mogelijke, een alternatief voor dat u op dat moment nog kan weigeren.

Uw producten blijven beschikbaar tot ten laatste 24 uur na het bij de reservatie overeengekomen afhaalmoment. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Reservaties die niet worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

In geval van misbruik van de afhaalservice, of in geval van herhaaldelijk niet afhalen van uw reservatie, behouden wij ons het recht voor om uw account te blokkeren en/of andere maatregelen te nemen, teneinde onze rechten te vrijwaren.
 
* U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de afhaal-service nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van de afhaal-service, als gevolg van voormelde risico’s.

* Klachten worden enkel aanvaard voorzover ze gemeld worden, uiterlijk de dag na afhaling. Voor verse en diepvriesproducten dienen klachten op het moment van afhaling te worden geformuleerd. 

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van SPAR Leisele toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wil u ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de SPAR Leisele en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat SPAR Leisele uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. 

* Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. 

* Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden. 

* Voor reservaties in België, is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de rechtbanken gevestigd te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.